O časopise

Biodiversity & Environment do roku 2017 vychádzal pod názvom Acta Universitatis Prešoviensis, Folia oecologica.

Je to recenzovaný vedecký časopis, ktorý je vydávaný Katedrou ekológie FHPV, PU. Časopis je zameraný na aktuálne teoreticko-metodologické a praktické otázky ekologického a evnironmentálneho charakteru. Momentálne vychádza 2-krát ročne. Uverejňuje pôvodné vedecké práce základného a aplikovaného výskumu.

ISSN 2585-9242 (online)

Vydávanie časopisu je podporované Slovenskou zoologickou spoločnosťou pri SAV.